Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: «Δέουσα απάντησις εις την αμφισβήτησιν προλογισμού

του Σεβ. Μητρ.Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, εις ημερίδα της Εστίας Πατερικών Μελετών».

Πειθόμενοι στον Πρωτοκορυφαίον Απόστολον Πέτρον που μας καλεί να δίδομεν λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι (Α΄ Πετρ. 3,15) απαντούμεν δεόντως εις επικριτικά σχόλια ιστολογίου, που αγνοεταί ουσιαστικά η ταυτότητα της διαχειριστού, για την πρόσκληση του Σεβ. Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ, στην διοργανουμένη ημερίδα από την  Εστία Πατερικών Μελετών στις 22 Ιανουαρίου ε.έ. στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με θέμα: «Μετανθρωπισμός  – Απειλή για τον άνθρωπο» επαγόμενοι τα κάτωθι:

  1. Ο Σεβ. Μητρ. Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, συνεδέετο αρρήκτως μετά του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου κυρού Σαράντη Σαράντου, συμμετέχοντες εις την Σύναξιν Κληρικών και Μοναχών, η οποία πολυειδώς υπό την εμπνευσμένην ηγεσία του μακαριστού Πρωθιερέως και Καθηγητού κυρού Γεωργίου Μεταλληνού, διοργάνωσε ημερίδες και συνέδρια αντιοκουμενιστικού αγώνος.  Ομού μετά της Εστίας Πατερικών Μελετών και της Π.Ε.Θ., ο Σεβ. Μητρ. Πειραιώς ως διάδικος επέτυχε τις τέσσερις αποφάσεις της Ολομελείας του Σ.τ.Ε., κατά της αλλοιώσεως του Ορθοδόξου προσανατολισμού του Μαθήματος των Θρησκευτικών και κατεπολέμησε τις αντισυνταγματικές σχετικές θέσεις των Υπουργών Παιδείας Φίλη και Γιαβρόγλου καθώς  και του Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ».
  2. Ο Σεβ. Μητρ. Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, από έτους κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πληρέστατο μήνυμα ενημερώσεως του λαού του Θεού σχετικά με την κακοδοξία της Νέας Εποχής «Υπερανθρωπισμός και Μετανθρωπισμός» και έχει ειδικότερα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα ως Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου το οποίον και παραθέτομεν αυτούσιον: https://www.youtube.com/watch?v=mhaq_qxRqSk(πατήστε πάνω στον σχετικό υπερσύνδεσμο για να ακούσετε το πλήρες μήνυμα σχετικά με την κακοδοξία της Νέας Εποχής «Υπερανθρωπισμός – Μετανθρωπισμός»)
  3. Ο Σεβ. Μητρ. Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, ως Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου, προεκάλεσε την απόφαση της Συνοδικής Επιτροπής κατ’ αρχάς και της Ιεράς Συνόδου (αριθμ. Πρωτ. Συνοδικής Εγκυκλίου 2235/1028/5-6-2020) για την Συνοδικήν κατάγνωση των Διεθνιστικών Οργανώσεων των Ομίλων «Rotary» και «Lions» που τυγχάνουν ασύμβατες με την Ορθόδοξη Εκκλησία, περί μη συμμετοχής εις αυτάς.
  4. Ο Σεβ. Μητρ. Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, δια το επαναφερόμενο από την σχετική ιστοσελίδα θέμα του Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. Στυλιανού Καρπαθίου παραπέμπει εις την υπ’ αριθμ. 49/2022 απόφασιν του Πρωτοβαθμίου δια Πρεσβυτέρους, Διακόνους και Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος και θέτει μόνον ένα ερώτημα: ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Στυλιανός ως ιατρός εν ενεργεία συνταγογραφεί επί μακρά σειρα ετών φαρμακευτικά σκευάσματα στους ασθενείς του, τα οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες, ως γνωστόν, δοκιμάζουν κατά τον δικόν τους τρόπον σε κύτταρα και σε πειραματόζωα, ακόμη και σε ανθρώπους.  Για ποιον λόγο λοιοπόν η πράξις συνταγογραφήσεως των φαρμάκων αυτή του π. Στυλιανού είναι ηθικώς άμεμπτος και ο εμβολιασμός εναντίον της θανατηφόρου πανδημίας ήτο ηθικώς μεμπτός;  Επιπροσθέτως, ο αγαπητός π. Στυλιανός, προέβαλε δια την στήριξη των απόψεων του  τον 91ονΚανόνα της Αγίας Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου: «Τὰς τὰ ἀμβλωθρίδια διδούσας φάρμακα, καὶ τὰς δεχομένας τὰ ἐμβρυοκτόνα δηλητήρια, τῷ τοῦ φονέως ἐπιτιμίῳ καθυποβάλλομεν».  Διερωτώμεθα: επειδή το Κανονικό Ποινικό Δίκαιο όπως και κάθε Ποινικό Δίκαιο είναι αυστηρής τυπικότητος, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει έγκλημα αν δεν υπάρχει νόμος που να το προβλέπει σαφώς, όπως ο Απόστολος Παύλος λέγει: οὗ γὰρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις (Ρωμ. 4,15), κατ’ επιταγήν της Παγκοσμίου νομικής αρχής από της Ρωμαϊκής περιόδου nullum crimen nulla poena sine lege,  για ποιο αδίκημα επομένως ήταν «καθαιρετέοι» οι Μητροπολίται που εμβολιάστηκαν κατά της θανατηφόρου πανδημίας, όπως ισχυρίζετο ο π. Στυλιανός;
  5. Το αγαπητό ιστολόγιο παρεβίασε προδήλως την εντολή του Δομήτορος της Εκκλησίας, Κυρίου, που καθορίζει επακριβώς ειδική δικονομική διαδικασία για την επίκριση των αδελφών: Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. (Ματθ. 18, 15-17).  Αλλά αυτό δυστυχώς συμβαίνει όταν κανείς από υπέρμετρο εγωισμό νοσφίζεται αρμοδιότητες «Οικουμενικής Συνόδου»!!!  Εδώ χρειάζεται επειγόντως το «καλή μετάνοια».

 ΕΚ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ